Cadru de proiectare curriculară

pentru tema „Călători  şi călătorii prin Univers”

 

 

 

 

Prezentare generală a unităţii de învăţare

 

 

Conţinuturile unităţii de învăţare

 

Tema „Călători  şi călătorii prin Univers” face parte din curriculumul transdisciplinar opţional învăţare pentru societatea cunoaşterii destinat elevilor de clasa a XI-a.

 

Conţinuturile (subtemele) care pot fi abordate în cadrul unităţii sunt:

1. Momente esenţiale ale explorării tainelor Universului

Studiul se poate concentra pe evoluţia în timp a cercetărilor privind Universul, din Antichitate până în zilele noastre. Se vor evidenţia descoperirile ştiinţifice şi consecinţele acestora.

2. Călătorul şi călătoria în istorie şi literatură

Subiectul poate fi dezvoltat predominant din perspectivă istorică şi literară: evoluţia literaturii de călătorie; călători celebri şi experienţele lor; lumi imaginare şi lumi reale; imaginea celuilalt în ochii călătorului.

3. Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX

Tema poate fi abordată prin prisma relaţiei dintre modelele de comportament în relaţiile internaţionale impuse de lumea bipolară postbelică şi eforturile de cercetare a spaţiului cosmic în aceeaşi perioadă.

4. Apă, aer, foc, pământ: călătorii în căutarea celor patru elemente

Se pot reconstui expediţii organizate de-a lungul timpului pentru a studia fiecare dintre cele patru elemente: explorarea oceanelor (expediţiile conduse de J. Y. Cousteau), prima aselenizare, erupţia unui vulcan, teritorii necunoscute (D. Livingstone şi H. Stanley în Africa).

6. Călătorind cu viteza luminii

Tema poate fi studiată prin simularea unei expediţii de cercetare a spaţiului cu o navă care ar călători cu viteza luminii: ce ar putea descoperi în diferite etape ale călătoriei; cât de departe ar putea ajunge; ce tehnologii ar putea fi utilizate etc.

6. Cosmogonia: modele de interpretare în istoria religiilor

Se pot studia conexiunile dintre modelele de interpretare a lumii oferite de religie de-a lungul timpului şi descoperirile ştiinţei.

 

 

Aria tematică

 

 

Fizică

Chimie

Istorie

Astronomie

Biologie

Geografie

Matematică

Literatură

Socio-umane

 

 

Clasa

Clasa  a  XI-a

 

 

Timp aproximativ necesar

 

Număr de ore recomandat pentru parcurgerea temei: 2-4 ore (în funcţie profilul clasei, de interesul elevilor).

 

 

Proiectarea instruirii

 

în mod particular, în cadrul tuturor temelor din curriculumul transdisciplinar propus, datorită gradului mare de libertate în alegerea conţinuturilor şi modalităţilor de abordare, demersul de proiectare a instruirii presupune o serie de opţiuni ghidate de contextul în care predă. Elementele din acest cadru de proiectare curriculară constituie repere care vor fi operaţionalizate „hic et nunc”.

 

Opţiunile cadrului didactic în abordarea acestei teme vizează:

A. Alegerea conţinuturilor pe care le parcurge cu elevii – în funcţie de resursele disponibile, de familiaritatea cadrului didactic/ cadrelor didactice cu subtemele propuse, de modalitatea în care se doreşte valorificarea acestor subteme în cadrul disciplinelor din trunchiul comun (fizică, chimie, istorie, astronomie, biologie, geografie, matematică, literatură, discipline socio-umane), de interesele şi capacităţile elevilor, de direcţia în care cadrul didactic doreşte să orienteze parcursul de formare al elevilor.

B. Determinarea resurselor necesare – cu recomandarea orientării către: predarea în echipă, resurse digitale interactive, investigare şi observare în medii care permit aplicarea practică (laborator, muzeu, observator astronomic, parc etc.).

C. Alegerea strategiei didactice – în funcţie de conţinuturile alese, de succesiunea logică a acestora, de resursele disponibile.

D. Determinarea modalităţilor de evaluare care vor fi utilizate – în vederea valorificării depline a învăţării; cu recomandarea orientării către instrumente şi tehnici de evaluare formativă.

 

 

 

Finalităţi ale unităţii de învăţare

 

 

 

Competenţe specifice /Obiectivele de referinţă

 

 

1. Formarea unor reprezentări ştiinţifice despre geneza şi evoluţia Universului, a Sistemului solar şi a Terrei,  concretizate prin integrarea elementelor explicative disciplinare într-un produs de sinteză (proiect-temă de cercetare, jurnal).

2. Stimularea logicii integrate în  abordarea structural-generativă a temei (context: premise, factori interni şi externi, caracteristici, forţe politice, personalităţi, impact imediat şi de perspectivă).

3. Construirea unui discurs ştiinţific analitic în baza interpretării informaţiilor din surse cartografice şi grafice.

4. Dezvoltarea terminologiei ştiinţifice (istorie, biologie, geografie, matematică, astronomie) în vederea operării cu un sistem conceptual integrat.      

5. Dezvoltarea capacităţii de cercetare experimentală prin: modelare simulatorie, tehnici de observare sistematică, analiză cauzală, argumentare prin raţionamente inductive şi deductive.  

6. Crearea unor modele explicative, de investigare a proceselor naturale, istorice, ideologice şi militare în baza logicii multiple a cauzalităţii şi schimbării/evoluţiei acestora.

7. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice.  

                         

 

 

Obiective operaţionale/ rezultate aşteptate (- orientative -)

 

La sfârşitul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:

·         Să identifice dimensiunile structurale, spaţiale şi temporale ale Universului folosind puterile lui 10 şi efectuând o expediţie virtuală ghidată de harta (digitală).

·         Să explice efectele descoperirilor ştiinţifice legate de explorarea Universului, redând o descriere (documentată cu suport imagistic) asupra contextului social-istoric şi cultural în care acestea au avut loc.

·         Să descrie contextul politic general în care va avea loc competiţia pentru cucerirea spaţiului în perioada Războiului rece, enumerând principalele misiuni ce au marcat cursa spaţială.

·         Să ordoneze repere temporale ale cursei înarmărilor din perioada postbelică, realizând o axă cronologică care să evidenţieze şi iniţiativele de cercetare.

·         Să selecteze un anumit decupaj din conţinuturile specifice temei integrate, care să conțină exemple ce pot fi transferate în viața reală.

·         Să elaboreze produse de sinteză ce utilizează concepte transdiciplinare precum: cosmos, satelit, planetă, ştiinţă, tehnică, Univers.  

 

 

întrebări-cheie ale curriculumului

 

întrebare esenţială

 

 

 • Ce este de fapt lumea noastră?

 

 

întrebările unităţii de învăţare

 • Cum s-au făcut descoperirile ce marchează evoluţia ştiinţifică?
 • Cum influenţează politica ştiinţa şi invers?
 • Cum este transpus realul în imaginar în literatura de călătorie?
 • Care sunt cele mai importante expediţii de cunoaştere realizate în căutarea apei, aerului, focului, pământului?

 

 

 

întrebări de conţinut

 

·         Care sunt momentele esenţiale ordonate cronologic în explorarea Universului?

 • Care sunt teoriile explicative ale apariţiei vieţii pe pământ? 
 • Care sunt cele mai importante descoperiri ştiinţifice legate de Univers? Ce impact au avut acestea în plan socio-cultural?
 • De ce explorarea spaţiului a avut, în secolul al XX-lea, o miză politică? Azi mai pot influenţa interesele politice activitatea de cercetare ştiinţifică?
 • Ce înseamnă perioada postbelică pentru evoluţia ştiinţei?

 

 

Planificarea  evaluării

 

Graficul  de timp pentru evaluare (- orientativ -)

 

Evaluare iniţială

 

Evaluare formativă

 

Evaluare sumativă

1. Analiza nevoilor de cunoaştere ale  elevilor prin chestionare orală

2. Diagnoză iniţială a nivelului de cunoştinţe ale elevilor - mini-test oral predictiv   

3. Instructaj de reactualizare a abilităţilor digitale 

4. Brainstorming: construirea unui aparat conceptual  transdiciplinar pornind de la un concept cross-curricular.

1. Scurt test formativ-chestionare orală

2. Observarea curentă a activităţii individuale şi grupale

3. Grilă de evaluare criterială 4. Lista de verificare

5. Peer-evaluation

6. Jurnal reflexiv

7. Autoevaluarea prezentării

 

 

 

1. Produse individuale şi de grup, care pot constitui sau nu componente ale portofoliului de evaluare

2. Prezentarea unor produse de sinteză în grup elaborate în urma activităţilor de documentare, investigare

3. Realizarea de broşuri ştiinţifice cu rezultate experimentale

4. Elaborarea unui material structurat despre una din temele cross-curriculare.

5. Grilă de evaluare criterială.

6. Lista de verificare.

 

 

 

Aptitudini şi capacităţi necesare

 

 

Aptitudini tehnice

 • Elaborare de prezentări în format electronic
 • Abilităţi digitale de utilizare a tehnologiei multi-touch
 • Experienţă minimă în editarea unor produse precum jurnale, publicaţii, broşuri informative, postere etc.
 • Abilităţi de navigare şi documentare pe Internet
 • Cunoştinţe minime/ medii de limbă engleză în scopul documentarii pe Internet.

Capacităţi şi competenţe sociale

 • Capacităţi de comunicare asertivă, de lucru în echipă
 • Abilităţi intrapersonale şi interpersonale
 • Aptitudini organizatorice la nivelul activităţii colaborative în grup
 • Dezvoltare emoţională şi empatie
 • Spirit de iniţiativă şi inovator

 
 

 

 

Metode şi procedee de instruire

 

 

Adaptări pentru diferenţierea instruirii

 

Elevi cu dificultăţi de învăţare

·                   Antrenarea elevilor în activităţi suportive de grup

·                   Ajustarea obiectivelor operaţionale (stabilirea unor standarde minimale de performanţă) şi modificarea gradului de dificultate a sarcinii de învățare

·                   Adaptarea demersului didactic în funcţie de diverse stiluri de învăţare

 

Elevi

supradotați

 • Realizarea de proiecte complexe ce presupun soluţionarea unor probleme dificile printr-o gândire divergentă avansată.  

 

 

 

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

o  Aparat foto                          o Disc laser                       o Video

ý  Computer(e)                        ýImprimantă                     o Video Camera

o  Aparat foto digital                  ýSistem de proiecţie            o Echipament pt. Video Conferinţă

o  DVD Player                          o Scanner                          o Altele

ý  Conexiune Internet           o Televizor

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

ý  Bază de date/Calcul tabelar     o Procesare imagine                  o Creare pagină web

ý  Tehnoredactare                     ýInternet Web Browser           ýProcesare documente

ý  Software E-mail                    ýMultimedia                          o Altele

o  Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite

Manualul transdiciplinar, enciclopedii şi atlase

Resurse suplimentare

 Lecţii AeL, filme documentare, soft educaţional, broşuri informative-muzee.

Resurse Internet

Calea Lactee- http://mwmw.gsfc.nasa.gov/mmw_edu.html,

Sistemul Solar- http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/

Big Bang- http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-powered-the-big-bang/

LHC, CERN- http://public.web.cern.ch/public/en/lhc/lhc-en.html

Explorarea Lunii: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/lunartimeline.html

Misiunile Apollo: http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/index.html

Cuvintele rostite de Neil Armstrong la 21 iulie 1969: http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=11463016

Despre activitatea astronautului român Dumitru Prunariu:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu

Memorialul astronauţilor americani: The Astronauts Memorial Foundation (SUA): http://amfcse.org/Default.htm

The Smithsonian National Air and Space Museum: http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gal114/gal114.htm

Războiul rece din perspectivă britanică: http://whatliesbeneath.org.uk/server.php?show=nav.24218&disableFlash=0

Informaţii privind programele spaţiale sovietice/ruse: http://www.russianspaceweb.com/chronology.html

Utilizarea animalelor în programele spaţiale: http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1827333_1742739,00.html

Enciclopedie a spaţiului cosmic: http://www.spacetoday.org

Ferestre spre Univers: http://www.windows2universe.org

Enciclopedia astronautică : http://www.astronautix.com/

Imagini de arhivă privind Războiul rece: http://www.youtube.com/watch?v=HpYCplyBknI&feature=related

Cronologie explorării spaţiului: http://www.nasaimages.org

Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” : http://www.defense.ro/muzeumilitar/index.html

Muzeul German al Tehnicii, din Sinsheim: http://www.technik-museum.de/


   

PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR

 

 

Subtema 3:

Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX

 

 

SUGESTII DE PROIECTARE A TEMEI CROSS-CURRICULARE

 

 1. Selectarea temei cross-curriculare „Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX
 1. Identificarea asociaţiilor semnificative şi conturarea unei imagini globale asupra temei prin realizarea unie hărţi disciplinare şi conceptuale a temei cross-currriculare

HARTA DISCIPLINARĂ ŞI CONCEPTUALĂ A TEMEI CROSS-CURRICULARE

 

Radial Diagram

3.    Definirea rezultatelor aşteptate în termeni de obiective operaţionale pe nivele taxonomice Bloom.

 

 

 

Tip de cunoştinţe/

 

 

Obiective ale învăţării integrate

-Cunoştinţe declarative

(know that)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Cunoaştere

2. înţelegere (comprehensiune)

 

03. Să identifice dimensiunile structurale, spaţiale şi temporale ale Universului folosind puterile lui 10 şi  efectuând o expediţie virtuală ghidată de harta (digitală);

04. Să descrie contextul politic general în care va avea loc competiţia pentru cucerirea spaţiului în perioada Războiului rece, enumerând principalele misiuni ce au marcat cursa spaţială.

-Cunoştinţe procedurale

(know how)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Aplicare

2. Analiză

01. Să analizeze în mod critic teorii explicative asupra genezei Universului, stabilind acele elemente cu valoare de adevăr demonstrate științific;

02. descrie componentele Sistemului Solar explicând dinamica acestora şi corelaţii de genul:  distanţa faţă de soare-aspectul planetei-existenţa formelor de viaţă inteligentă;                                                                        

-Cunoştinţe conceptuale (trans-situaţionale)

 

-Nivel taxonomic Bloom

1. Sinteză

2. Evaluare

07. integreze elemente explicative disciplinare într-un produs de sinteză (proiect-temă de cercetare, jurnal) ce utilizează concepte transdiciplinare precum: cosmos, satelit, planetă, ştiinţă, tehnică, Univers. 

O6. Să explice efectele descoperirilor ştiinţifice legate de explorarea Universului, redând o descriere (documentată cu suport imagistic) asupra contextului social-istoric şi cultural în care acestea au avut loc.     

                                                                           

 

4.    Planificarea timpului: 2-3 lecţii

5.    Mobilizarea resurselor necesare: tehnologice

—hardware: calculatoare pentru investigaţii şi prezentări, conexiune la Internet pentru documentare, sistem de proiecţie pentru prezentarea proiectelor. 

—şi software: aplicaţii multimedia pentru prezentări, aplicaţii de                      editare text pentru realizarea jurnalelor, prezentărilor etc., lecţii AeL, aplicaţii multi-touch.

 

6.    Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare.

7.    Schemă orientativă pentru activităţile colaborative.

 

 

Activitate de învăţare colaborativă

  

Loc şi durată

Responsabilităţi şi participanţi (echipa de proiect)

Rezultate aşteptate

Evaluarea progreselor învăţării

 

 

 

 

 

 

1.      Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea sumativă a temei :

Ř  Rezumarea şi sintetizarea rezultatelor prin produsele realizate

Ř  Schimb de produse/rezultate/concluzii (inter-învăţarea).

 

                  

PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR

 

 

TEMA CROSS-CURRICULARĂ

Subtema 3:

Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX

 

DESCRIEREA TEMEI

Deoarece utilizarea notaţiilor exponenţiale favorizează operaţiile matematice cu numere foarte mari (cazul macrocosmosului) sau foarte mici (cazul lumii microscopice), în cadrul lecției se va face o călătorie spaţială şi una temporală prin Univers. Se va iniţia şi parcurge în mod cronologic etapele evoluţiei ştiintei şi tehnicii  în perioada postbelică, cu evidenţierea efectelor acestor descoperiri, în sfera cultural-politică şi militară. Se va reliefa, de asemenea, contextul în care respectivele progrese au avut loc, ca si transformările pe care acestea le-au

generat.

 

CLASA

XI

TIP DE INVĂŢARE

-integrată

-reflexivă

-colaborativă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 

O1. Să analizeze în mod critic teorii explicative asupra genezei Universului, stabilind acele elemente cu valoare de adevăr demonstrate științific;

02. descrie componentele Sistemului Solar explicând dinamica acestora şi corelaţii de genul: distanţa faţă de soare-aspectul planetei-existenţa formelor de viaţă inteligentă;

03. Să identifice dimensiunile spaţiale şi temporale ale Universului folosind puterile lui 10 şi  efectuând o expediţie virtuală ghidată de harta (digitală);

04. Să descrie contextul politic general în care va avea loc competiţia pentru cucerirea spaţiului în perioada Războiului rece, enumerând principalele misiuni ce au marcat cursa spaţială;                                                                                     

O5. Să ordoneze repere temporale ale cursei înarmărilor din perioada postbelică, realizând o axă cronologică care să evidenţieze şi iniţiativele de cercetare în spaţiul cosmic;                                                                          

O6. Să explice efectele descoperirilor ştiinţifice legate de explorarea Universului, redând o descriere (documentată cu suport imagistic) asupra contextului social-istoric şi cultural în care acestea au avut loc;                                                                                             

07. integreze elemente explicative disciplinare într-un produs de sinteză (proiect-temă de cercetare, jurnal) ce utilizează concepte transdiciplinare precum: cosmos, satelit, planetă, orbită, ştiinţă, tehnică, Univers. 

 


METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE

Observaţie sistematică        

Metoda proiectului

Brainstorming

Experiment virtual

Metoda lecturii prin SINELG

Discuţie Panel

Conversaţie euristică

Simulare

Prezentare Power Point

 

RESURSE MATERIALE

-filme documentare

-enciclopedii şi atlase

-manualul transdiciplinar

-tehnologie—hardware: calculatoare pentru investigaţii şi prezentări, conexiune la Internet pentru documentare, sistem de proiecţie pentru prezentarea propunerilor.  

-tehnologie—software: aplicaţii multimedia pentru prezentări, aplicaţii de editare text pentru realizarea jurnalelor, prezentărilor etc., lecţii AeL, aplicaţii multi-touch.

 

RESURSE WEB

LHC, CERN- http://public.web.cern.ch/public/en/lhc/lhc-en.html

Explorarea Lunii: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/lunartimeline.html

Misiunile Apollo: http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/index.html

Cuvintele rostite de Neil Armstrong la 21 iulie 1969: http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=11463016

Despre activitatea astronautului român Dumitru Prunariu:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu

Memorialul astronauţilor americani: The Astronauts Memorial Foundation (SUA): http://amfcse.org/Default.htm

The Smithsonian National Air and Space Museum: http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gal114/gal114.htm

Războiul rece din perspectivă britanică: http://whatliesbeneath.org.uk/server.php?show=nav.24218&disableFlash=0

Informaţii privind programele spaţiale sovietice/ruse: http://www.russianspaceweb.com/chronology.html

Utilizarea animalelor în programele spaţiale: http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1827333_1742739,00.html

Enciclopedie a spaţiului cosmic: http://www.spacetoday.org/

Ferestre spre Univers: http://www.windows2universe.org/

Enciclopedia astronautică : http://www.astronautix.com/

Imagini de arhivă privind Războiul rece: http://www.youtube.com/watch?v=HpYCplyBknI&feature=related

Cronologie explorării spaţiului: http://www.nasaimages.org

Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” : http://www.defense.ro/muzeumilitar/index.html

Muzeul German al Tehnicii, din Sinsheim: http://www.technik-museum.de/

 

 

 


   

SCENARIU DIDACTIC

 

Subtema 3:

„Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX”

 

 


EVENIMENT INSTRUCŢIONAL

SUGESTII DE ABORDARE A TEMEI  LA CLASĂ

STRATEGII DE EVALUARE

 

 

 

 

I.

CAPTAREA ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

ENUNŢAREA OBIECTIVELOR

îNVĂŢĂRII

INTEGRATE

 

 

 

III. REACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR ANTERIOARE

 

 

 

 

 

IV.

FURNIZAREA ELEMENTELOR

CROSS-CURRICULARE NOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

DIRIJAREA îNVĂŢĂRII

INTEGRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

ASIGURAREA RETENŢIEI

 

 

 

 

 

VIII.

EVALUAREA PERFORMANŢEI

 

 

 

IX.

TRANSFERUL

EXPERIENŢEI DE îNVĂŢARE  

 

 

 

 

DINAMIZAREA ELEVILOR prin exerciţii de ice-breaking.

DEFINIREA CADRULUI îNVĂŢĂRII prin:

Harta Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat despre Terra, spaţiu, Sistemul solar.

 

Subiectul

Ştiu

(Know)

Vreau să ştiu

(Wonder)

Am învăţat

(Learn)

1.Univers

 

 

 

2.Explorarea spaţiului

 

 

 

3. Sistemul solar

 

 

 

4. Războiul Rece

 

 

 

 

Alternativă: ANALIZA NEVOILOR DE CUNOAŞTERE: Ce vreţi să aflaţi despre….?

 

PERSONALIZAREA MEDIULUI DE îNVĂŢARE (adaptare la stil de învăţare, ritm diferenţiat, limbaj de specialitate adaptat).

Scurt instructaj de REACTUALIZARE A ABILITĂŢILOR DIGITALE ŞI ACTIVAREA DISPOZITIVELOR spre utilizare.

 

 

în cadrul temei  Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX”:

  Veţi face o călătorie spaţială şi o călătorie temporală prin Univers folosind puterile lui 10. Veţi parcurge în mod cronologic etapele evoluţiei ştiintei şi tehnicii  în perioada postbelică, cu evidenţierea efectelor acestor descoperiri, în sfera cultural-politică şi militară. Veţi descrie contextul în care aceste progrese au avut loc, ca și transformările pe care acestea le-au generat.

 

 

 

DIAGNOZA INIŢIALĂ a nivelului de cunoştinţe ale elevilor: mini-test oral  predictiv de cultură generală: Exemple

Ce este Big Bang?

Enunţaţi o iniţiativă legată de explorarea spaţiului în perioada postbelică.

Care sunt părţile-cheie implicate în Războiul Rece?

Conduceți o discuție prin care să elucidați principalele concepte ce vor fi vehiculate în timpul lecției. 

 

-Puneţi îNTREBAREA ESENŢIALĂ: Ce este de fapt lumea noastră?

Cereţi elevilor să reflecteze la această întrebare dând o interpretare personală citatului:

 “De fapt, e oare Universul infinit sau numai foarte mare? E veşnic sau doar are o viaţă lungă? Cum ar putea mintea noastră finită să înţeleagă un univers infinit? Nu-i o îndrăzneală prea mare fie şi doar să încercăm?

Eu cred că putem şi trebuie să încercăm să înţelegem Universul. Am făcut progrese remarcabile în înţelegerea cosmosului, mai ales în ultimii ani. Nu avem încă o imagine completă, dar nici departe nu suntem.    

                                    (Stephen Hawking- ,,Universul într-o coajă de nucă”)

 

VARIANTE DE DOCUMENTARE pentru tema Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX.

A. Invitaţi elevii să studieze resursele web recomandate pentru temă.

B. Tipăriţi şi xeroxaţi documentele şi distribuiţi-le elevilor spre lectură folosind metoda de lectură SINELG

DISTRIBUIREA INFORMAŢIEI COMPLEMENTARE prin variate modalităţi: vizual-auditive, narative.

ACTIVITATE DE DOCUMENTARE CU SOFT EDUCAŢIONAL CONVENŢIONAL

în partea dreapta apare Sistemul Solar. Elevul trebuie sa apese pe elementele de pe animație (corespunzator cerinței) pentru a afla mai multe detalii. Partea de text conține o scurtă descriere a Sistemului Solar.

 

EXPERIMENT VIRTUAL 1

Activitate multi-touch: Călătorie spaţială prin Univers

Veți face o incursiune spaţială prin Univers plecând de la puterea 1 a lui 10. Această “călătorie” este similară unor operaţii de zoom-out sau de zoom-in pe o hartă digitală. La start veți  întâlni ceea ce ne înconjoară: arbori, clădiri, stâlpi, reprezentări fireşti ale lumii înconjurătoare. Dimensional vorbind, indivizii umani se situează undeva între 100 şi 101. Acum veți începe călătoria spre Univers. Este necesară o navetă spaţială care trebuie lansată de pe Pământ şi care va trebui să îşi poată asigura independenţa energetică pentru ceva vreme.

EXPERIMENT VIRTUAL 2

Activitate multi-touch: Călătorie temporală prin Univers

Veți începe o incursiune temporală prin Univers plecând de la puterea 0 a lui 10, unitatea de măsură fiind secunda. Această călătorie este similară unor operaţii de întoarcere în timp, respectiv de evadare în viitor.

Scrie un jurnal al evoluţiei planetei albastre. Porneşte de la imaginea următoare (vezi manualul).

 

 

SUGESTIE DE ACTIVITATE DE îNVĂŢARE

Cartea de identitate a Universului arată potrivit actualei cunoaşteri ca în imaginea următoare! Oferiţi un scurt comentariu asupra fiecărui element inclus în imagine. 

 

Lansează îNTREBAREA DE CONŢINUT: Cum am ajuns, noi, oamenii, să cunoaştem Universul?

Conduceţi o discuţie cu clasa despre contextul politic general în care a avut loc Războiul Rece. Discutaţi cum aceasta problematică relaţionează cu ideea de competiţie pentru cucerirea spaţiului. 

VARIANTĂ DE DOCUMENTARE CU SOFT EDUCAŢIONAL: în partea dreaptă apare o hartă a lumii. Elevul trebuie să plaseze elementele menţionate conform sarcinii de lucru. Partea de text conţine o scurtă descriere a parităţii atomice a celor două superputeri ale sfârşitului secolului XX: S.U.A. şi U.R.S.S.

 

SUGESTIE DE ACTIVITATE DE îNVĂŢARE

A. Căutaţi informaţii suplimentare şi realizaţi o axă cronologică a principalelor momente ale cursei înarmărilor din perioada postbelică. Evidenţiaţi, în cadrul axei, legăturile dintre eforturile pentru înarmare şi cercetările pentru explorarea spaţiului cosmic.

B.  Variantă soft educaţional: în partea dreapta apare harta lumii. Elevul trebuie să apese pe punctele indicate pe axa cronologică pentru a afla mai multe detalii despre fiecare perioadă.

 

ACTIVITATE COLABORATIVĂ 1

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru.  Instruiţi fiecare echipă să genereze prin brainstorming cel puţin 5 idei diferite despre transformările determinate de explorarea spaţiului în deceniile 6 şi 7 ale secolului al XX-lea.

ACTIVITATE COLABORATIVĂ 2 (Discuţie Panel)

Cerinţă: Realizaţi câte un fragment de jurnal aparţinând unor contemporani ai lansării satelitului Sputnik 1. Comentaţi evenimentul din perspectiva unui militar sovietic, respectiv a unui cetăţean american, a unui astronom, a unui medic, a unui psiholog etc.

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru. Aceştia vor constitui grupul de experţi ce va suţine în faţa colegilor o micro-prezentare Power Point ce abordează problematica din perspectivă proprie (experţi-militari, experţi-astronauţi etc). .

 Realizaţi  cu elevii investigaţiile necesare, dacă este cazul.             

 

ACTIVITATE DE CONSOLIDARE a conceptelor prin modalități grafice.

împărţiţi elevii în grupuri a câte 4-5 pentru a crea echipe de lucru.  Instruiţi fiecare echipă să elaboreze o hartă conceptuală digitală (Tangible Concept Mapping); Aceasta presupune relaţionarea conceptelor transdiciplinare.

Conceptul-nucleu: Cosmos.  

 

 

Raportarea la instrumentele create pentru evaluarea formativă;

Accent pe Peer-evaluation (inter-evaluare)

 

SUGESTIE DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ (out of school)

Realizaţi o vizită tematică la Muzeul Naţional Militar „Regele Ferdinand I”. Prezentaţi apoi, în cadrul unui material Power Point, aspectele care privesc evoluţia aviaţiei şi a cercetării spaţiului din perspectiva României.

 

 

Modalităţi de motivare iniţială (feed-before).

Rubrica Am învăţat-Learn se completeză la sfârşitul activităţii.

 

 

 

 

 

 

 

Analiza nevoilor de cunoaştere ale  elevilor prin chestionare orală.

 

Exerciţii de inter-cunoaștere (stil, ritm, tip de învățare)

Liste de verificare  a abilităților digitale

 

Pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză, informaţiile pe care le deţineţi din diferite discipline le veţi utiliza în mod integrat, atât în discurs, cât şi în produsele voastre.

 

 

 

 

Diagnoză iniţială:

Sugestie 1: mini-test oral predictiv

Sugestie 2: brainstorming-construirea unui aparat conceptual  transdiciplinar pornind de la un concept nucleu.

Exemplu: cosmos, ştiinţă.  

 

 

Evidenţiaţi fiecare contribuţie explicativă a elevilor.

 

 

 

 

SINELG=tehnică pesonalizată de lectură. Puneţi pe margine semnele după cum urmează:

√=ceea ce ştiu deja

(-) =contrazice ceea ce ştiu

(+)=este cu totul nou pentru mine

(?)=aş vrea să ştiu mai multe despre....

 

Vezi lecţiile AEL recomandate în cadrul temei. 

 

 

Aprecieri stimulative privind iniţiativa de explorare. 

 

 

Strategiile de evaluare vor fi adaptate activității fie în mod tradțional, fie cu soft educaţional convenţional, fie multi-touch.

 

 

Concepeţi o listă de verificare a cunoștințelor de nivel minimal, mediu și maximal privind compoziția Universului.  

 

 

 

 

Evidenţiaţi fiecare contribuţie explicativă a elevilor.

 

Atenţie: aveţi în vedere şi activitatea  adaptată 1, 2 sau 3 (vezi anexa nr.1). 

Partea de text conţine o scurtă descriere a eforturilor de cucerire a spaţiului.

 

Concepeți o grilă de observare  sistematică curentă a dinamicii grupale.

Produsele pot lua forma:

-unui jurnal de bord al unui astronaut participant la una dintre misiunile Apollo;

-unui program de antrenament urmat de un candidat la una dintre misiunile spaţiale;

-unei liste a efectelor zborului în spaţiu asupra corpului uman.

La final, ajutaţi elevii să sintetizeze ideile din jurnal şi să stabilească generalizări pornind de la concluziile extrase.  

Alt produs recomandat: broşuri ştiinţifice cu rezultate experimentale.

Concepeţi o grilă de evaluare criterială a proiectului de grup pentru a ghida elevii în timpul investigaţiei  (vezi anexa nr. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborați fişe de autoevaluare şi inter-evaluare a prezentărilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrarea informațiilor validate în experienţa personală;

Valorizarea metacognitivă a performanţei prin elaborarea unui jurnal reflexiv (vexi anexa 3)

 

 

ANEXA nr. 1

Fișă de activitate adaptată

 

 

OBIECTIV OPERAȚIONAL

SARCINA DE îNVĂȚARE

 

La sfârșitul activității didactice, toti elevii vor fi capabili să:

 

 O4 Să descrie contextul politic general în care va avea loc competiţia pentru cucerirea spaţiului în perioada Războiului rece, enumerând principalele misiuni ce au marcat cursa spaţială.                                                                                     

 

GRUPUL 1

(standarde minimale de performanță)

 

 

Să ordoneze repere temporale ale cursei înarmărilor din perioada postbelică. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor identifica cel puțin 5 momente.

 

Să descrie contextul politic general, cu referire la paritatea celor două puteri, U.R.S.S. și S.U.A., blocada Berlinului, criza rachetelor din Cuba. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor identifica cel puțin 5 aspecte.

 

 

Să explice efectele descoperirilor ştiinţifice legate de explorarea Universului, redând printr-o descriere lumea posteblică și problemele ei. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor da o descriere relevantă a vieții socio-culturale a vremii.

 

 

 

GRUPUL 2

(standarde medii de performanță)

 

 

 

GRUPUL 3

(standarde maximale de performanță)

 

 


 ANEXA nr. 2 

Grilă de evaluare criterială a proiectului de grup

 

 

 

4   

3

2

1

 

ACTIVITATEA

DE

EXPLORARE

-Datele sunt complete și corecte

-Am verificat datele cu ajutorul unor surse multiple.

-Am demonstrat procedee eficiente de

investigare.

-Datele sunt complete, dar cu erori.

- Sursa noastră de date este validă şi

identificată clar.

-Am demonstrat deseori procedee eficiente de  investigare.

-Mulţimea de date este

limitată, unele date sunt incorecte

 -Sursa noastră de date nu este clar identificată

sau validată.

-Investigaţia noastră este ineficientă sau făcută cu mult ajutor din partea profesorului

-Majoritatea datelor sunt

incomplete sau limitate.

-Sursa noastră de date nu este identificată sau

validată.

- Faza de investigaţie a

fost realizată cu ajutorul masiv al profesorului.

 

CALITATEA CONȚINUTULUI VEHICULAT

-Discutăm toate

implicaţiile, efectele, cauzele etc.

-Discursul este clar,

convingător.

-Discutăm aspectele cele mai importante.

-Discuţia  este destul de  clară.

-Discutăm unele aspecte, dar nu toate implicaţiile de bază.

-Discuţia  este neclară.

-Avem o discuţie limitată asupra implicaţiilor.

-Discuţia  este incoerentă, lacunară.

 

REPREZENTAREA  GRAFICĂ A DATELOR 

-Folosim noile tehnologii   interpreta datele și pentru a finaliza proiectul.

-Folosim noile tehnologii parțial pentru a modela şi interpreta datele.

 

-Datele noastre sunt modelate, interpretate  deja.

 

-Nu știm să folosim noile  tehnologii pentru interpretare.

 

 

 

 

 

DESIGNUL PREZENTĂRII

-Am planificat o   prezentare clară, variată.

-Am folosit elemente de noutate ce sporesc impactul informaţiei prezentate.

- Formatul produsului nostru este inedit.

-Am planificat o prezentare clară, mai puțin  interesantă.

-Am folosit câteva

elemente ce sporesc

efectul proiectului.

-Formatul   produsului este atractiv.

-Demonstrăm într-o oarecare măsură că am planificat o prezentare clară, interesantă.

-Elementele prezentate nu cresc valoarea proiectului.

-Formatul este acceptabil.

-Nu demonstrăm că am planificat  prezentarea.

- Nu demonstrăm o calitate  bună a prezentării.

-Elementele prezentate au un caracter banal.

-Formatul proiectului este

neclar, incoerent.

 

 

ANEXA NR.  3

Jurnalul reflexiv al elevului

 

EXEMPLE DE îNTREBĂRI

SCURT COMENTARIU AL ELEVULUI

Proiectul meu este unul de succes? De ce? Care a fost cel mai convingător aspect?

 

 

Cum ar trebui sa procedez în situații de învățare similare?

 

S-a modificat maniera mea obișnuită de lucru?

 

 

S-a modificat modul meu de gândire?

 

 

Ce alte strategii pot sprijini mai bine învățarea?

 

Ce nu am anticipat?

 

 

Care dintre informaţii (şi din ce surse) mi-au fost mai utile?

 

Ce pot să aplic în viața de zi cu zi? 

 

 

Ce aș vrea să știu în plus? Despre ce aş dori să ştiu mai multe?

 

 

Cum pot optimiza învățarea? Cum se poate îmbunătăţi argumentarea?

 

 

 

 

 

 

Notă: Jurnalul reflexiv ghidează elevul prin întrebări ce optimizează învățarea și procesul de autoevaluare.